بهرام ساسانی در انزوا

سیدمهدی طباطبایی: تفکرات مختلف باید در کابینه کرسی داشته باشند
«خبرچنوب» نوشت: گرچه نقش برجسته برم دلک شیراز جزو 35 نقش برجسته ساسانی دنیاست اما در آستانه محوشدن و تخریب کامل است و این روزها حفاظت و مراقبت از آن بی معناست!؛ این ها را محمدیوسف رستمی، دبیر انجمن گردشگری فرزندان پارسه در حاشیه بازدید اعضای این انجمن از محوطه 1800 ساله برم دلک عنوان کرد.

سیدمهدی طباطبایی: تفکرات مختلف باید در کابینه کرسی داشته باشند