کارشناس روس تبیین کرد: چرا ایران خطری برای بازار انرژی روسیه نیست!

«سکوت» تمدید شد
یک کارشناس مسایل انرژی در روزنامه ایزوستیا به تبیین دلایلی پرداخته است که چرا ایران خطری برای روسیه در خصوص بازار انرژی محسوب نخواهد شد.

«سکوت» تمدید شد

دانلود برنامه ایمو