اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان زنجان انتخاب شدند

سومین جشنواره مولودی خوانی رضوی «هه تاو» در کردستان برگزار می شود
تیجه انتخابات الکترونیکی خانه مطبوعات زنجان با پایان یافتن مهلت قانونی را‌ی‌گیری مشخص شد.

سومین جشنواره مولودی خوانی رضوی «هه تاو» در کردستان برگزار می شود