تیم ملی شیرجه ایران تاریخ ساز شد

سوشا نتوانست ناجی تیم نروژی شود
تیم ملی شیرجه برای نخستین بار توانست در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب مقام سومی تاریخ ساز شود.

سوشا نتوانست ناجی تیم نروژی شود

اخبار بازیها