تخلفات انتخاباتی سازماندهی شده در آذربایجان شرقی

سود بالا و جریمه‌ها مکرر بانکهای عامل چرخ تولید را متوقف می کند!
رییس ستاد انتخابات استان از گزارش چندین تخلف انتخاباتی سازمان یافته در استان خبر داد.

سود بالا و جریمه‌ها مکرر بانکهای عامل چرخ تولید را متوقف می کند!