فیلم | تصادف شدید ۲ قطار مترو تهران در ایستگاه طرشت

سوداگران میراث فرهنگی و اشیای تاریخی در پل‌دختر ناکام ماندند!
تصادف شدید ۲ قطار مترو تهران در ایستگاه طرشت در حالی رخ داد که قطار مسیر طرشت به سمت فرهنگسرا در ایستگاه توقف کرده بود و هنوز درهای قطار باز نشده بود که قطار دیگری از پشت و با سرعت به این قطار کوبید.

سوداگران میراث فرهنگی و اشیای تاریخی در پل‌دختر ناکام ماندند!