مشارکت قهرمان کشتی جهان در طرح لبخند به ام‌اس

سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان زنجان
میثم نصیری، قهرمان ارزنده کشتی ایران و جهان با شرکت در طرح لبخند به ام‌اس خود را حامی بیماران مبتلا به ام اس معرفی کرد.

سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان زنجان