گل نادری که با روش ویژه محققان رشد کرد/ویرایش ژنتیکی برای داوودی آبی!

سه مفقود شده در کویر ابوزیدآباد پیدا شدند
محققان سازمان ملی تحقیقات غذا و کشاورزی ژاپن با استفاده از مهندسی ژنتیکی موفق به ایجاد گل “داوودی آبی”(chrysanthemum) به روش غیرطبیعی شدند.

سه مفقود شده در کویر ابوزیدآباد پیدا شدند