فیلم | وضعیت آلودگی هوای تهران نسبت به دیگر شهرهای جهان

سه بازیگر جدید به «آبی مایل به صورتی» پیوستند
در روزهای گذشته آلودگی هوا نفس بیشتر شهرهای ایران را گرفت؛ غباری که از کشورهای همسایه به ایران رسید، هوای ایلام، کرمانشاه، کردستان و خوزستان را تیره و تار کرد و در تهران هم هوا بیش از دو هفته در وضعیت آلودگی قرار داشت. اما وضعیت آلودگی هوای تهران نسبت به دیگر شهرهای دنیا چگونه است؟ دولت ها در دیگر کشورهای آلوده برای پاکسازی هوایشان چه می کنند؟ در ویدئوی زیر پاسخ این سوالات داده شده است.

سه بازیگر جدید به «آبی مایل به صورتی» پیوستند