راهیابی دو ژیمناست گیلانی به اردوی آمادگی تیم ملی جوانان

سه انتصاب جدید در ادارات راه و شهرسازی استان گیلان صورت پذیرفت
دو ژیمناست گیلانی به مرحله نخست اردوی آمادگی تیم ملی جوانان دعوت شدند.

سه انتصاب جدید در ادارات راه و شهرسازی استان گیلان صورت پذیرفت