مهم‌ترین سیاست برای توسعه صنعت نفت و گاز

سهم واقعی ایران از گردشگری سلامت چقدر است؟
نرسی قربان*

سهم واقعی ایران از گردشگری سلامت چقدر است؟