آمار داوطلبین شورای شهر ارومیه به ۱۶۴۱ نفر رسید

سلفی مسافران نوروزی ارومیه با خروس
آمار ثبت نام داوطلبین شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان ارومیه به ۱۶۴۱ نفر رسید.

سلفی مسافران نوروزی ارومیه با خروس