تصاویر | کهن دیار قزوین

سقوط مرگبار پراید به داخل کانال آب در مشهد
ریشه شهر قزوین متعلق به دوران ساسانیان است که به دستور شاپور رونق یافت.

سقوط مرگبار پراید به داخل کانال آب در مشهد