ایجاد نظام پاسخگویی مناسب و رسیدگی به شکایات گردشگران در استان زنجان

سفر هیات تجاری اقتصادی بلغارستان به لرستان
یکی از برنامه‌های ستاد اجرایی خدمات سفر استان‌ زنجان ایجاد نظام پاسخگویی مناسب و رسیدگی به شکایات گردشگران است.

سفر هیات تجاری اقتصادی بلغارستان به لرستان