دروغ خسرو، خودکشی فرهاد، جنون شیرین روی صحنه تماشاخانه دا

سفر بی‌حاصل تیلرسون برای حل بحران قطر
نمایش «عاشقانه فرهاد» راوی مثلثی عشقی میان خسرو، شیرین و فرهاد از 25 تیر در تماشاخانه دا روی صحنه می‌رود.

سفر بی‌حاصل تیلرسون برای حل بحران قطر