وزارت خارجه، صدور قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی علیه ایران را دارای اغراض سیاسی و مردود دانست

سفر به سرزمین های شرقی با چرتکه !
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داد.

سفر به سرزمین های شرقی با چرتکه !

دانلود تلگرام