به میزبانی بابلسرکنگره معماری و شهرسازی مازندران برگزارمی شود

سفال ایرانی سفیرصلح دراتریش
چهارمین کنگره معماری و شهرسازی در شهر ساحلی بابلسر برگزار می شود

سفال ایرانی سفیرصلح دراتریش