هوشمندسازی مراکز جهاد کشاورزی استان زنجان با فناوری های نوین

سرپرست وزارت نیرو به ایلام سفر می کند/برنامه:افتتاح چهار پروژه
اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در قالب سه دستورالعمل با هدف ارتقای بهره وری در تولیدات کشاورزی و ایجاد 134 پهنه عملیاتی در این راستا در ن از اقدامات انجام گرفته در این حوزه است.

سرپرست وزارت نیرو به ایلام سفر می کند/برنامه:افتتاح چهار پروژه