زمان قرائت گزارش برجامی مجلس در صحن علنی

سرنوشت مبهم یک نبرد استراتژیک
تسنیم نوشت:عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت مجلس از احتمال موکول شدن قرائت گزارش برجامی مجلس به سال آینده خبر داد.

سرنوشت مبهم یک نبرد استراتژیک