۱۲ کشور دنیا با مدیریت ایران میراث‌دار نوروز شدند

سرمایه ۱۰۴ شرکت بورسی افزایش یافت
پرونده چند ملیتی نوروز در فهرست میراث ناملموس جهانی در یونسکو ثبت شد.

سرمایه ۱۰۴ شرکت بورسی افزایش یافت