نتیجه نظرسنجی هفتگی شبکه NBC و موسسه SurveyMonkey درباره کلینتون و ترامپ

سرشماری اینترنتی چقدر به محیط زیست کمک کرد؟
آخرین نظرسنجی هفتگی شبکه NBC و موسسه SurveyMonkey از برتری ۶ درصدی کلینتون حکایت دارد.

سرشماری اینترنتی چقدر به محیط زیست کمک کرد؟

دانلود رایگان اینستاگرام