پیگیری و رفع مشکلات مناسب سازی اماکن دولتی با ” سامانه معبر”

سردار مرتضی کشکولی: از بدو انقلاب ریشه‌ فتنه پایه گذاری شده بود
دکتر حیدری گفت: ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی ، با راه اندازی ” سامانه معبر” پیگیر مطالبات معلولین و افراد ناتوان در بحث مناسب سازی اماکن دولتی میشود

سردار مرتضی کشکولی: از بدو انقلاب ریشه‌ فتنه پایه گذاری شده بود