خاطرات خواندنی ده نمکی و تاج زاده از موتورسواری بدون گواهینامه

سخنگوی سپاه پاسداران:سخنان اخیر سردارنجات،موضع رسمی سپاه نیست
مجله چلچراغ با دو چهره مشهور(مصطفی تاج زاده و مسعود ده نمکی) در باره موتور سواری شان مصاحبه کرده است.

سخنگوی سپاه پاسداران:سخنان اخیر سردارنجات،موضع رسمی سپاه نیست