بیشترین بنزین در کدام روز از آبان مصرف شد؟

سخنرانی صادق زیبا کلام در دانشگاه آزاد قزوین لغو شد
میزان نوشت:در آبان سالجاری بیش از 2 میلیارد و 174 میلیون لیتر بنزین در کشور مورد مصرف قرار گرفته که بیشترین میزان مصرف در روز شش ماه به میزان بیش از 80.4 میلیون لیتر به ثبت رسیده است.

سخنرانی صادق زیبا کلام در دانشگاه آزاد قزوین لغو شد