مظنونین همیشگی: ظریف و زنگنه

سایه اجلاس بانکداران جهانی بر بازار/چرا سرمایه‌گذاران احتیاط می‌کنند؟
تصادفی نیست. اصلا تصادفی نیست که 90 درصد مخالفان زنگنه، دیروز و به تازگی امروز مخالف برجام و ظریف بودند و هستند. تصادفی نیست که مخالفان زنگنه می گویند توتال حاضر نیست بیاید، و البته هر روز هم بابت عدم امضای قرارداد او را زیر سوال می برند! این تصادفی نیست که زاکانی و توکلی و جلیلی هم مخالف ظریف هستند و او را خائن دانستند و هم مخالف زنگنه.

سایه اجلاس بانکداران جهانی بر بازار/چرا سرمایه‌گذاران احتیاط می‌کنند؟