برف پاییزی شهرداری تهران را غافلگیر کرد/ خیابان‌های منطقه یک تهران و خودرو‌هایی که سر می‌خورند

سال آینده مشکلات زائران اربعین کمتر خواهد شد
بارش برف در منطقه شمالی تهران تا ساعت‌ها عبور و مرور را مختل کرد و همزمان شهرداری تهران نیز تمهیدات و آمادگی لازم برای مواجه با این برف پاییزی را نداشت.

سال آینده مشکلات زائران اربعین کمتر خواهد شد