«نظریه آب مجازی» چیست و با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

«ساعت ۵ عصر» مهران مدیری پروانه نمایش گرفت
در نشست خبری کنفرانس ملی آب مجازی تأکید شد: خودکفایی به هر قیمتی در مورد هیچ محصولی منطقی نیست.

«ساعت ۵ عصر» مهران مدیری پروانه نمایش گرفت