آیا پشت کردن مصر به عربستان به معنی نزدیکی آن به ایران است؟

سازمانی که نمره قابل قبول گرفت
یک نشریه روسی با انتشار مقاله ای به بررسی تنش های پیش امده در روابط مصر و عربستان و گرایش قاهره به روسیه و ایران پرداخته است.

سازمانی که نمره قابل قبول گرفت