در هفته دولت 324 طرح عمرانی و اقتصادی در استان اردبیل به بهره برداری می رسد

سارقان سریالی پژو پارس ها، پشت میله های زندان
ایرنا نوشت: 324 طرح عمرانی و اقتصادی در استان آماده بهره برداری شده و در هفته دولت افتتاح می شود.

سارقان سریالی پژو پارس ها، پشت میله های زندان