فیلم | فرار هاسکی باهوش از قفس

ساخت «پیچ خطرناک و برهه حساس»
سگ هاسکی باهوشی که در پناهگاه بیمارستان دامپزشکی در چین نگهداری می شد توانست از قفسش فرار کند.

ساخت «پیچ خطرناک و برهه حساس»