نمادهای نوروزی هنوز در خیابان های شیراز جا خوش کرده اند

ساخت جزیره مصنوعی در دل رودخانه خشک شیراز
«خبرجنوب» نوشت: به طور کلی شادی آفرینی و ایجاد تنوعات بصری در سطح شهر یکی از اقدامات جذاب شهرداری شیراز است که بهانه های شاد بودن را در نخستین روزهای سال جدید به مردم می دهد.

ساخت جزیره مصنوعی در دل رودخانه خشک شیراز