اردوغان خواستار حمایت مردم شد

زنگنه بخشی از اختیارات وزیر نفت را واگذار کرد
مهر نوشت: رئیس جمهوری ترکیه از هواداران خود خواست تا با دادن رای مثبت به تغییرات قانون اساسی این کشور، از وی حمایت کنند.

زنگنه بخشی از اختیارات وزیر نفت را واگذار کرد