کنایه روزبه چشمی به چه کسی است؟/هرچه سنگ هست بیاندازید،من تقدیرم دست خداست

زمینه های خشونت در فکر دینی معتزله
روزبه چشمی به دلیل اینکه فهرست بازیکنان صبا پر بود نتوانست در این تیم هم بازی کند.

زمینه های خشونت در فکر دینی معتزله