افتتاح پروژه‌های عمرانی و برق رسانی شرکت توزیع برق استان سمنان

زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان سمنان فراهم شد
با حضور استاندار، نماینده مردم شهرستان های سمنان ، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی ، معاونین استاندار، فرماندار سمنان و جمعی از مسئولین استان ، پروژه های عمرانی و برق رسانی شرکت توزیع برق استان سمنان به صورت همزمان افتتاح شد

زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان سمنان فراهم شد