آیا اردوغان به شوک نیاز دارد؟

زمان پروازها با تغییر ساعت رسمی کشور هماهنگ شد
حسین واله

زمان پروازها با تغییر ساعت رسمی کشور هماهنگ شد