نوروزخوانی در تماشاخانه سنگلج

زمان قرائت گزارش برجامی مجلس در صحن علنی
گروه تئاتر تجربه نو از یکشنبه 8 اسفندماه پیش از شروع نمایش «میراث»، مراسم نوروزخوانی برگزار خواهد کرد.

زمان قرائت گزارش برجامی مجلس در صحن علنی