عکس| جشن تولد ولی شیراندامی

زمان حضور وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو مشخص شد
خسرو احمدی، رضا بابک و کاظم هژیرآزاد به بهانه عید دیدنی از ولی‌اله شیراندامی تولد او را هم جشن گرفتند.

زمان حضور وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو مشخص شد