17.5 درصد از مساحت اردبیل جزو مناطق شکار ممنوع محسوب می‌شود

زدودن آلودگی نیروگاه منتظرقائم با احداث شهرک کشاورزی در فردیس
مناطق شکار ممنوع 17.5 درصد از مساحت استان را شامل می‌شود.

زدودن آلودگی نیروگاه منتظرقائم با احداث شهرک کشاورزی در فردیس