توضیحات بیمه ای رئیس کل بیمه مرکزی

رییس سابق برج آزادی تقدیر و تودیع شد
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: شرکت های بیمه به ارایه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری «آی.اف.آر.اس» ملزم شده اند و باید گزارش های مالی خود را بر این اساس تنظیم کنند.

رییس سابق برج آزادی تقدیر و تودیع شد