سفیر آمریکا: افغانستان از اولویت‌های آمریکا است

ریاست جمهوری ترامپ؛ شوک، تهدید یا فرصت
ایرنا نوشت: «مایکل مک کینلی»سفیرآمریکا درافغانستان گفت که تمرکز نداشتن نامزدهای انتخاباتی به موضوع افغانستان به معنای فراموشی کابل از سوی واشنگتن نخواهد بود.

ریاست جمهوری ترامپ؛ شوک، تهدید یا فرصت

تلگرام نارنجی