فیلم | آبا شهردار تهران از لیست ٢١ نفره شورای شهر انتخاب می‌شود؟ | عارف پاسخ داد

رژیم صهیونیستی محمدبن سلمان را دعوت کرد
توضیحات عارف درباره انتخاب گزینه شهردار تهران خارج از لیست ٢١ نفره شورای شهر را بینید و بشنوید.

رژیم صهیونیستی محمدبن سلمان را دعوت کرد