دروازه تخت جمشید، پائیزکاوش می شود

رویدادهای خوش گردشگری فارس در راه است
«خبرجنوب» نوشت: مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از انجام هشتمین فصل کاوش در محوطه تاریخی تل آجری تا دوماه دیگر خبر داد.

رویدادهای خوش گردشگری فارس در راه است