۹۰درصد کارگران کشور قراداد موقت دارند/ قراردادهای یک ماهه امنیت شغلی نیست

رونمایی از اولین گیم موبایلی سونی در ۷ دسامبر
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور با بیان این که بیش از ۹۰درصد کارگران کشور دارای قرادادهای موقت هستند، گفت: قراردادهای موقت یک ماهه و یا سه ماهه کار، هیچ گونه امنیت شغلی و معیشتی را برای کارگران به دنبال ندارد.

رونمایی از اولین گیم موبایلی سونی در ۷ دسامبر