زوال اقیانوس‌ها همچنان ادامه دارد و هیچ دولتی هم ناراحت نیست

رونق ۴۶ درصدی عملیات کانتینری در بزرگترین بندر تجاری ایران
دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد، تا زمانی که دولت ها بر منافع کوتاه مدت مالی و ارضی خود غلبه نکنند، زوال وضعیت اقیانوس ها ادامه خواهد داشت.

رونق ۴۶ درصدی عملیات کانتینری در بزرگترین بندر تجاری ایران