رییس کتابخانه ملی: حضور در عرصه‌های علمی نام بسیج را ماندگار می‌کند

روند انتخاب شهردار زنجان متوقف شد
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه امروز آن چه می‌تواند نام بسیج را ماندگار کند حضور در عرصه‌های علمی است گفت: «وقتی اخلاص بسیج با علم‌‌آموزی همراه باشد می‌تواند جامعه را به سمت اخلاق‌گرایی و رعایت حال دیگران حرکت دهد.»

روند انتخاب شهردار زنجان متوقف شد