استانداری مازندران مقام سوم مسابقات فوتسال مجموعه وزارت کشور را کسب کرد

روشهای نامعقول در حوزه سلامت ضرر نهایی را بر مردم تحمیل خواهد کرد
یم فوتسال استانداری مازندران مقام سوم مسابقات فوتسال مجموعه وزارت کشور را کسب نمود .

روشهای نامعقول در حوزه سلامت ضرر نهایی را بر مردم تحمیل خواهد کرد