ظریف: نابردباری تمدنی توانسته این میزان افراط در جهان ایجاد کند

روسیه بکارگیری سلاح شیمیایی توسط ارتش سوریه را رد کرد
ایرنا نوشت: وزیر امور خارجه گفت: امروز متاسفانه در دنیایی هستیم که با قرائت یک سو نگر از تمدن به ویژه تمدن غربی ، به سمت نابردباری تمدنی و فرهنگی حرکت کرده ایم و نابردباری تمدنی توانسته این میزان افراط در جهان ایجاد کند.

روسیه بکارگیری سلاح شیمیایی توسط ارتش سوریه را رد کرد