آشنایی مربیان با روش جدید آموزش نگارش به غیرفارسی‌زبان‌ها

روسیه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را خواستار شد
کارگاه روش تدریس نگارش و دستور زبان فارسی برای مدرسان بنیاد سعدی برگزار شد.

روسیه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را خواستار شد