واکنش سخنگو قوه‌قضاییه به انتقادها از اعدام در ملاءعام

روحانی: مردم چک سفید به ما ندادند/فضا نباید امنیتی باشد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حقوق بشر که هر چه می خواهد می گوید و با این بهانه، کار سیاسی می کنند. هر کشوری که چیزی از آن نداشته باشند می گویند ناقض حقوق بشر است.

روحانی: مردم چک سفید به ما ندادند/فضا نباید امنیتی باشد