اصفهانی‌ها پنج شنبه سردترین روز سال را تجربه می‌کنند

روحانی خطاب به میشل عون: ایران همچنان در کنار دولت و مردم مقاوم لبنان است
فردا و پس فردا در شهر اصفهان شاهد کاهش دمای محسوس هستیم که با ادامه این روند در روز پنجشنبه شاهد سردترین روز سال در این شهر هستیم.

روحانی خطاب به میشل عون: ایران همچنان در کنار دولت و مردم مقاوم لبنان است